Ansedel Jonas Bäckman

1832-1906

Född 1832-03-11 i Rönö (E).
Död 1906-05-16 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
jonas_backman.jpg
jonas_backman.jpg
Jonas Bäckman
Född 1832-03-11 i Rönö (E).
Död 1906-05-16 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
seminarie adjunkt
F Olof Bäckman, född - Olofsson.
Född 1795-09-24 i Rönö (E) 1 .
Död 1872-12-19 i Rönö (E).
Rotehållare

FF Olof Olofsson.   
 
   
 
FM Stina Andersson.   
 
   
 
M Lena Larsdotter.
Född 1797-12-31 i Skällvik (E).
Död 1872-04-07 i Rönö (E).

MF Lars Wahlberg.
Född i Skällvik (E).

båtsman

   
 
   
 
MM Stina Hemmingsdotter.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

seminarie adjunkt
Född 1832-03-11 i Rönö (E).
Flyttade Folkskoleseminariet 1851-08-24 från Rönö (E) till Linköpings domkyrkoförsamling (E).
Levde Härnösand seminarium 1866-1904 1866 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
jonas_backmans_hus_i_harnosand001.jpg Jonas Bäckmans hus i Härnösand 1951
ronokyrka.bmp
Död 1906-05-16 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Dödsorsak: lunginflammation
Jonas BäckmanFödd:1832-03-11 – Rönö församling, Östergötlands länDöd:1906-05-16 – Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands länFolkskoleinspektör, SeminarielärareBand 07 (1927), sida 96MeriterBäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogiskt syfte till seminarier i Sverige 1867 och till seminarier i Preussen och Sachsen 1877. Folkskollärare i Borrby, Kristianstads län, 1 maj 1854—24 aug. 1857 och i Torsåker i ärkestiftet ht. 1857; tf. andre lärare vid Härnösands seminarium ht. 1862; adjunkt därstädes 13 apr. 1866; folkskoleinspektör i Medelpad 5 jan. 1872 och1 i Ångermanlands östra och södra kontrakt 24 nov. 1876i—10 dec. 1886 samt tf. folkskoleinspektör 1894; erhöll 27 jan. 1904 avsked från adjunktsbefattningen med pension fr. o. m. 1 sept. RVO 1894.Gift 21 juli 1864 med Maria Fredrika Elfsberg, f. 3 okt. 1833, d. 16 nov. 1893, dotter till kyrkoherden i Torsåker Johan Gustav Elfsberg.BiografiSkicklig och nitisk som pedagog, omfattades B. med mycken vördnad och tillgivenhet av de många generationer lärjungar, han handlett; det vittnades ock vid hans grav, att han för dem varit »en far, en vän, en föresyn». När han avslöt sin långa och trogna lärargärning, hugfäste forna elever minnet av denna genom att vid Härnösands seminarium grunda en stipendiefond, som bär hans namn. Vidast känd och uppskattad blev B. emellertid som läroboksförfattare. Han hör som sådan till de mest produktiva, vårt land ägt. I folkskolans samtliga läroämnen utarbetade han för olika undervisningsstadier avsedda läroböcker, präglade av klarhet, reda och överskådlighet. Många av dem kommo till vidsträckt och långvarig användning; en av hans handledningar i biblisk historia för folkskolan har sålunda utgått i icke mindre än 43 upplagor. Jämväl för läsebokslitteraturen räckte hans sega och arbetsglada flit till. — B: s son Karl Axel Bäckman, f. 10 juli 1868 i Härnösand, genomgick efter några års studier vid hemstadens läroverk Fria konsternas akademi och har gjort sig känd som produktiv tecknare i tidnings- pressen och som bokillustratör; bl. a. har hans ritstift i flera årtionden varit engagerat i skämttidningen »Kaspers» tjänst.Författaree. n. söderberg.Sök i Nationella ArkivdatabasenArkivuppgifterTryckta arbetenTryckta arbeten: Svensk rättstafningslära för folkskolor. Gävle 1858. 12: o (4), 28 s. — Reglor för de enkla talen samt minnesräknings- och reduktionstabeller, till folkskolornas tjenst. Gävle 1858. 24 s. — Läsebok för folkskolor. En ur flera förf: s skrifter vald samling af så väl obunden som bunden stil. Sthm 1859. 12: o X, 295 s. 4:e öfvers. uppl. Sthm 1866. 12: o 294, IV s. — Thora. Berättelse, upptecknad af Jones. Varberg 1861.16 :o 10 s. (Pseud.) (För aftonstunden. Trenne noveller. 2.) — Lärobok i bibliska historien, innehållande 35 berättelser ur Gamla och 60 berättelser ur Nya testamentet. För folkskolor utg. Varberg 1862. 12: o 92 s. 4:e uppl. Varberg 1865. 12: o 100 s. l:a uppl. med psalmverser. Varberg 1865. 12: o 144 s. 25 :e uppl. Med 2: ne kartor och en kort beskrifning öfver Palestina... Sthm 1876. 12: o 108 s., 1 kartbl. 36 :e uppl. Berättelserna ur Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya. testamentet ordnade enl. gällande normalplan och omarb. . , . Sthm 1886. 12: o 108 s., 1 kartbl. 37:e uppl. med titel: Bibliska historien i sammandrag för folkskolor... Sthm 1891. 12: o 128 s. 43 :e uppl. Sthm 1918. 128 s. (37:e och följ uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N: o 5.) — Tillämpad geometri med talrika öfningsexempel, framställda efter nya sortsystemet. Ett försök, till tjenst för folkskolelärare-seminarier ... utg. Sthm 1862. 2: a öfvers. uppl. Sthm 1868. VII, 128 s. + (svar) 16 s. 4:e uppl. bearb. med afs. på det metriska systemet. Sthm 1879. VII, 134 s. + 16 s. 6:e omarb. uppl.: Tillämpad geometri, med talrika räkne-exempel enl. de metriska måtten jämte rit-öfningsuppgifter. Sthm 1892. VIII, 184-)-15 s. 9:e uppl. Sthm 1908 (ny tr. 1912). VIII, 196 +lös. — Handbok i arithmetiken, till skollärares tjenst utg. Bok 1—2. Sthm 1862—63. Del 1: (5), 88 s. — Nummereqvationer af första graden med en obekant... För skolor och sjelfstudium utg. Sthm 1863. 12: o. — Läsning för Sveriges allmoge. Bok 1—4. Härnösand 1864—66. 1. Om skrifkonsten, boktryckerikonsten och papperet. 1864, 71 s. 2. Om christendomens predikande i Sverige från år 829 till mot slutet af 900-talet.1865. 59 s. 3. Om christendomen i Sverige från slutet af 900-talet till år 1164. 1865. 126 s. 4. Om tideräkningen och de christna högtidsdagarne.1866. 290, (2) s. (Anon.) — Folkskolans räknebok, innefattande hela tal, decimalbråk och nya sorter, gamla sorter och allmänt bråk . . . Sthm 1864. 146 + (svar) 32 s. 4:e uppl. Kurs 1—2. Sthm 1874. 48 + 11 s.; 104 +27 s. 5:e uppl. bearb. med afs. på det metriska systemet. Kurs 1—2. Sthm 1877 —78. (4), 48 + 11 s.; 109, (2)+24 s. 8:e uppl. omarb. med ledn. af folk-skolelärobokskommitténs utlåtande. Årskurs 1—4. Sthm 1888—89. 40 + 8 s.: 70 + 12 s., 1 pl.; 52 + 12 s.; 79 + 16 s. Årskurs 1. 14: e uppl. Sthm 1912. 53 + 15 s.; årskurs 2. 12 :e uppl. Sthm 1912. 70+12 s.; årskurs 3. 13: e uppl., omarb. av J. P. Andersson. Sthm 1920. 36 + 11 s.; årskurs 4. 12: e uppl. Sthm 1912. 79 + 16 s. — Folkskolans naturlära, till begagnande vid de öfversta afdelningarne sammandragen efter J. M. Winge, C. J. Hartman ... Sthm 1864. IV, 155 s. (Anon.) 3:e öfvers. och tillökta uppl. Bok 1—2. Sthm 1871—73. VIII, 285 s.; (5), 175, (1) s., 1 pl. — Lärobok i geografien, lämpad efter T. A. v. Mentzers kartor. För lägre läroverk!. . . Efter den af P. B. Sköldbergs bearb. 7:e uppl. af L. S. Platou's Geografi för begyn-nare. Kurs 1—2. Sthm 1865—66. IV, 162 s.; 266 s. — Läse- och lärobok i allmänna historien för lägre läroverk i allmänhet samt folkskollärare-seminarier i synnerhet. Efter G. G. Bredowm. fl. bearb. Sthm 1866. 12: o IV, 296 s. — Naturalhisto-ria. En läsebok för skolan och hemmet, efter dels svenska och dels utländska arbeten, sammandragen och bearb. D;.. 1—2. Sthm 1867—69. 16: o (4), 147, (1) s.; 150, (2), II, IV s. — Den lilla affärsboken, innehållande anvisning om bokhålleri eller räkenskapsföring ... m. m. Till allmogens och folkskolans tjenst. Härnösand 1868. (4), 68 s. 3: c uppl., öfversedd o. tillökt. Härnösand 1880. (4), 76 s. — Praktisk lärokurs i svenska språket, för seminarier, lägre skolor och folkskolor bearb. Afd. 1*. Rättstafningslära, med talrika skriföfningar. Gävle (tr. Sthm) 1868. 12: o 80 s. 2: a öfvers. uppl.: Svensk rättstafningslära... För seminarier... bearb. Gävle 1871. 12: o (4), 80, (1) s. — Läse- och lärobok i geografien. För folkskolor och begynnare. Varberg 1868—69. 16: o 228 s. 5:e uppl., omarb. Sthm (tr. Norrköping) 1883. 8: o IV, 251, (1) s. (5:e upp].: Bäckmans Geografi N:o 1.) — Lätta stilöfningar i svenska språket, i förbindelse med språklärans allmännaste grunder____ Gävle (tr. Sthm) 1869. 12: o (4), 89, (2) s. — Sverigeshistoria, för folkskolelärare-seminarier och folkskolor sammandragen och bearb. Gävle 1870. 12: o (8), 184 s., 2 pl. 2: a uppl. Gävle 1874. 12: o 150 s., 2 pl. — Folkskolans geometri, innefattande de enklaste grunderna om-linjers, ytors och kroppars uppritning och beräkning. Sthm 1872. (2), 70 s.+ (svar) 8 s. (Förkort, uppl. med titel: Folkskolans geometri i sammandrag . . . Sthm 1872. (2), 61 +8 s.) 18: e uppl. Sthm 1921. (2), 92 + 11 s. — Handledning i räkenskapsföring, med öfnings-exempel. För folkskolor utarb. Härnösand 1873. 20 s. 2: a uppl., öfvers. o. tillökt. Härnösand 1880. (2), 26 s. — Lärobok i geografien, för folkskolor sammandragen. Falun (tr. Sthm) 1876. 16: o 134 s. 3:e uppl., omarb. Sthm (tr. Norrköping) 1884. 12: o 129, (1) s.. 4:e uppl., öfvers. med ledn. af folkskolelärobokskommitténs utlåtande. Sthm (tr. Norrköping) 1888. 12: o (4), 124 s. 9:e uppl., öfvers. Sthm (tr. Norrköping) 1903. 8: o (4), 123 s. (3:e och följ. uppl.: Bäckmans Geografi N:o 2.) — Meter-systemet. Med talrika räkneuppgifter. För skolor och till ledning vid sjelfundervisning. Sthm 1879. 47 + (svar) 8 s. — Biblisk historia för småskolan jemte textorden i Luthers Lilla katekes samt böner och psalmverser. ... I enl. med »normalplan för undervisn. i folkskolor och småskolor» bearb. Sthm 1879. 12: o 76 s., 1 kartbl. 12: e uppl. Sthm 1917 (2: a tr. 1920). 8:o 76 s. — Sveriges historia för folkskolan. I enl. med »normalplan ...» bearb. Gävle 1880. 12: o 114 s. 2: a öfvers. uppl. Gävle 1887. 12: o 112 s. — Biblisk historia för folkskolor. Med tvenne kartor... I enl. med »normalplan...» bearb. Sthm 1880. VI, 148 s. 4:e uppl. Berättelserna ur-Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya testamentet omarb. . . . Sthm 1887. VI, 14S s. 5:e uppl.: Biblisk historia för folkskolan. Med bibelspråk, psalmverser och anmärkningar... Sthm 1891. (4), 192 s. 8:e uppl. Sthm 1906 (4: c tr. 1923). (4), 192 s., 2 kartor. (6:e och följ. uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 1.) — Öfningskurs i modersmålets rättskrifning .. .. För folkskolor utarb. Sthm 1881. 43 s. 3:e uppl., omarb. Sthm 1891. IV, 66 s. t-Biblisk historia för folkskolan. I enl. med »normalplan ...» bearb. Förkortad uppl. Sthm 1882. 112 s., 1 karta. 4:e uppl. Berättelserna ur Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya testamentet omarb. ... Sthm 1885. 112 s. 8: c uppl. Sthm 1891. 112 s., 1 karta. 10 :e uppl. Sthm 1908. (2), 160 s. (8 :e o. följ. uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 2.) — Lärobok i bibliska historien, innehållande 35 berättelser ur Gamla och 60 berättelser ur Nya testamentet. Chicago 1882. 32: o 140 s. Illustr. uppl. Chicago 1882 (omsl. 1887). 12: o 140 s., 31 pl. — Lärobok i geografien. Kort sammandrag för folkskolor .i. . Sthm. (tr. Norrköping) 1884. 12: o 84 s. (Bäckmans Geografi N:o 3.) — Geografiska bilder för hemmet och skolan. 1. Sverige. 2. Europa. 3. De främmande vcrldsdelarne. Sthm 1887^90. Tv. 4: o 64, 54, 64 s. — Norge. Skildringar af dess folk och land, ur norska förf:s skrifter dels öfversatta och dels bearb! Sthm 1888. X, 176 s., 11 pl. (Tills, med F. Lönnkvist.) — Att lära läsa utan tårar! ABC-bok innehållande samma föröfningar som »Läsebok för hernmet och småskolan». ... Sthm 1890. (2), 48 s. 11 :e uppl. Sthm 1918. (4), 48 s. (Tills, med J. A. Svensk.) — Att lära läsa utan tårar! Läsebok för hemmet och småskolan. Kurs 1—2. Sthm 1891. (4), 96 s.; (4), 160 s. Kurs 1. 14: e uppl. Sthm 1918. (4), 96 s. Kurs 2. 7:e uppl. Sthm 1914. (4), 160 s. (Tills, med J. A. Svensk.) — Biblisk historia för folkskolan. Med ledn. af folkskolelärobokskommitténs utlåtande... utarb. Sthm 1891. 144 s., 2 kartor. 5:e uppl. Sthm 1918. 144 s. (Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 3) (Även utg. i en svensk-finsk uppl. Haparanda ,1893 och 1899. 295 s.) — Biblisk historia för folkskolor med inskränkt kurs. Med ledn. af folkskolelärobokskommittéens utlåtande... utarb. Sthm 1891. 116 s., 2 kartor. 2: a tr. Sthm 1900. 116 s., 2. kartor. (Bäckmans - Bibliska historia för folkskolan N: o 4.) — Sammandrag af folkskolans räknebok. För folkskolor och för öfning i hemmet utg. Kurs 1—4. Sthm 1892. 1—2. Hela tal -och sorter. 80+(svai) 15 s.; 3—4. Decimalbråk och allmänna bråk... 80-f-(svar) 20 s. Kurs 1—2. 2; a uppl. Sthm 1902.. 80 + 15 s.Bearbetat och utgivit: [F. A.] Junkers Arithmetiska exempel-tabeller i 3: ne kurser. Omarb. och lämpade efter den nya sorträkningen. Kurs 1—3. Sthm 1859—60. 47, 83, 59 tab. [jämte] Facitbok. Kurs 1—3. Sthm 1860. 22, 35, 33 s. Kurs 1. 3:e uppl. Sthm 1877. 47 tab., 16 s. — J. M. Winge, Lärobok i geographi och historia för folkskolor och nybörjare. D. 1. Geo-graphi. 13: c uppl., med rättelser af J. Bäckman. Sthm 1861. 12: o '71 s. 19 :e uppl. Sthm 1875. 12: o 119 s. D. 2. 12 :e upp]., med rättelser af T- Bäckman. Sthm 1862. 12: o 80 s. 16: e uppl. Sthm 1879. 12: o 111 s. — C. A. Kindvall, Räknelära för folkskolor och begynnare, innehållande hela tal, sorter, bråk, regula de tri och intresseräkning .. . Omarb. och ökad med en framställning om det metriska systemet... 7:e uppl. Sthm 1881. (4)» 96 +(svar) 16 s. 15 :e uppl. Sthm 1902. (4), 120 + 24 s. .— C. A. Nyström,. Siffer-räknelära. Lämpad efter metersystemet och indelad i 2: ne kurser..'.. Kurs 1—2. 19: e uppl., utg. af J. Bäckman. Sthm 1903. (4), 139, (l)+(svar), 25. s.; (4), 156 +(svar; 17 s.Översatt: C. Wartenburg. Sken och verklighet. Novell. Efter tyskan af Jones. Varberg 1861. 16: o 51 s. (Anon.) (För aftonstunden. Trenne noveller. 1.) — [J. H. Vetlesen], Margret. Skizz från Romsdalen af förf. till »Bergens Sommer». Från norskan af Jones. Varberg 1861. 12: o 132 s. ("Anon.) — Jmfr även ovan.Redigerat: Ungdomsvännen. Vald läsning för ungdom. [Ser.] 1. Religiösa betraktelser. H. 1—5. Sthm 1882. 12: o. [Ser.] 2. Små berättelser. H, 1—5. Sthm. 1882. 12: o..Källor och litteraturKällor: Personliga meddelanden av kyrkoherden Gustaf Bäckman ii Åsele: nekrolog i Hernösands-posten 17 maj 1906: E. O. E. Högström. Hernösands stifts matrikel (1896).

Relationer och barn

Gift 1864-07-21.
Maria Fredrika Elfsberg Bäckman. uparrow.png Född 1833-10-03 i Gävle Heliga Trefaldighet (X).
Död 1893-11-16 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Johan Gustaf Bäckman. rightarrow.png Född 1866-10-26 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Död 1934-11-23 i Åsele (AC).
Karl Axel Bäckman. rightarrow.png Född 1868-07-10 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Död 1941-12-04 i Salem (AB).
Hjalmar Teodor Bäckman. Född 1870-04-21 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Död tuberculås ?.. 1874-03-12.
Per Adolf Bäckman. Född 1872-05-27 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Död hydrocepha lus chron (kronisk vattenskalle) 1873-09-29 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Hildur Maria Bäckman. Född 1878-11-12 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Död 1962-09-04 i Klara (AB).
Källor
  1. soldatregistret i östergötland

Framställd 2023-03-29 med hjälp av Disgen version 2023.